plotnine.theme_grey

theme_grey(base_size=11, base_family=None)

alias of theme_gray